Eerste opvang anderstaligen (EOA)

Ieder kind dat in Nederland woont, is leerplichtig. Dit geldt dus ook voor de kinderen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. SG Newton verzorgt in de regio West-Friesland de eerste opvang van anderstaligen (EOA) . Dit betekent dat de anderstalige leerlingen vanaf 12 jaar die in deze regio wonen zich bij SG Newton melden om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Uitgangspunt is dat deze jonge nieuwkomers zo snel mogelijk doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs.
De leerlingen van 12 tot 16 jaar volgen hun onderwijsprogramma op SG Newton. De leerlingen ouder dan 16 jaar worden ingeschreven op SG Newton maar volgen hun programma op de taalschool van het Horizon College.

Basisprogramma

Het basisprogramma dat de leerlingen volgen is gericht op een zo snel mogelijke instroom in een reguliere klas voor het voortgezet onderwijs. In de startgroepen ligt het accent op het leren van de Nederlandse taal. In de uitstroomgroepen ligt het accent op de voorbereiding van de overstap naar regulier onderwijs en de vakken die daar worden aangeboden.

Niveaugroepen

Elke leerling doorloopt zijn eigen traject binnen verschillende niveaugroepen. Deze niveaugroepen zijn ingedeeld op de niveaus van beheersing van de Nederlandse taal. Wanneer een kind nog geen Nederlands spreekt, of nog niet is gealfabetiseerd, duurt het meestal 1 tot 2 jaar voor het in staat is de lessen in reguliere klassen te volgen.

Bepaling niveau en uitstroom

Alle leerlingen krijgen bij aanmelding een uitgebreide intake. Indien dat gewenst is voor de bepaling van de indeling in een niveaugroep worden de leerlingen ook getoetst. Zodra de leerlingen taalniveau 1F of hoger scoren voor Nederlands stromen zij, bij voorkeur, door naar het reguliere voortgezet onderwijs in hun eigen woonplaats. In het traject dat zij voor de overstap op SG Newton volgen, wordt ook bepaald welke leerweg het meest passend voor hen is. De leerlingen stromen vanuit de EOA-klassen op SG Newton door naar het praktijkonderwijs, naar de mavo/vmbo, de havo, het vwo of het mbo.

Vakken

Elke niveaugroep heeft zijn eigen lessentabel van 35 lesuren per week. Alhoewel de beginnersgroepen meer Nederlands (NT2, Nederlands als Tweede taal) hebben, heeft elke niveaugroep de vakken die van belang zijn voor doorstroom: rekenen/ wiskunde, Engels, Mens & natuur en Mens & geschiedenis. Naast de theoretische vakken staan er ook praktische vakken op de roosters: tekenen, handvaardigheid, drama, sport en muziek. Ook bij deze vakken is het leren van de Nederlandse taal uitgangspunt.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de lessen die de EOA verzorgt. De leerlingen zorgen zelf voor de overige schoolspullen zoals pennen, potloden, schriften en sportkleding.

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden via dit inschrijfformulier.

Daarnaast is het inleveren van een BRP, een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, noodzakelijk. Op het BRP moeten de volgende zaken vermeld staan:

  • datum vestiging in Nederland
  • het Burgerservicenummer, bsn
  • indien mogelijk 1e verblijfstitel

U kunt de documenten opsturen naar eoa.newton@atlascollege.nl. Zodra de documenten binnen zijn, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van de persoonsgegevens en de resultaten van de toetsen die eventueel afgenomen worden, wordt de leerling in de juiste niveaugroep geplaatst.

Uitgebreide informatie

Meer uitgebreide informatie vindt u in de EOA-schoolgids.