Het Atlas College

College van Bestuur

Het bestuur van de stichting Atlas College wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) en is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Het CvB wordt gevormd door mevrouw A. Mur (voorzitter).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is toezichthouder van de stichting Atlas College. De raad benoemt en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur (CvB). Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat zij het CvB met raad terzijde. Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het CvB goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.

 • De RvT bestaat sinds 1 november 2019 uit:
 • de heer M. Smit (voorzitter)
 • mevrouw E. Koekkoek
 • de heer J. de Dood
 • mevrouw I. Mulder
 • mevrouw A. Mencke

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vier zgn. Atlaszetels. Drie hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel.
Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel. Lees meer over de MR van het Atlas College.

Leerlingenraad

De leerlingenraad overlegt eens in de drie, vier weken onderling en voert daarnaast regelmatig overleg met de schoolleiding. Leerlingen die een onderwerp of thema bij de leerlingenraad willen aankaarten kunnen een mail sturen naar een van de leden of naar: leerlingraadnewton@atlascollege.nl

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van SG Newton en heeft als kerntaak het behartigen van de belangen van leerlingen en hun ouders bij de schoolleiding, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag. Zij spreken met de schoolleiding o.a. over hoe ouders meer te betrekken bij de school, over de onderwijskundige lijn die door de school wordt uitgezet en over de besteding van de ouderbijdrage.
De ouderraad vergadert vijf keer per jaar op woensdagochtend met de locatiedirecteur. Tweemaal per jaar heeft de Ouderraad een overleg met het Atlasbestuur en de ouderraden van de andere scholen van het Atlas College.
De samenstelling van de Ouderraad is:

 • de heer P. Commandeur
 • de heer J. van van Kerckhoven (voorzitter)
 • mevrouw W. Visser
 • mevrouw P. van Veen
 • mevrouw L. Crone