SG Newton

Dagelijkse leiding SG Newton

De dagelijkse leiding van SG Newton is in handen van mevrouw drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer (directeur). Zij wordt momenteel tijdelijk vervangen door mevrouw G. Heuven.
De directeur wordt ondersteund door de teamleiders:

  • de heer M. Zonneveld (teamleider leerjaar 1)
  • de heer J. Fölsche (teamleider leerjaar 2)
  • mevrouw S. Broere (teamleider leerjaar 3 en 4)

Atlas College

SG Newton is onderdeel van het Atlas College. Het Atlas College bestaat verder uit SG De Triade (Edam), SG De Dijk (Medemblik), OSG West-Friesland en Copernicus SG (Hoorn).

Leerlingenraad

De leerlingenraad overlegt eens in de drie, vier weken onderling en voert daarnaast regelmatig overleg met de schoolleiding. Leerlingen die een onderwerp of thema bij de leerlingenraad willen aankaarten kunnen een mail sturen naar een van de leden of naar: leerlingraadnewton@atlascollege.nl

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van SG Newton en heeft als kerntaak het behartigen van de belangen van leerlingen en hun ouders bij de schoolleiding, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag. Zij spreken met de schoolleiding o.a. over hoe ouders meer te betrekken bij de school, over de onderwijskundige lijn die door de school wordt uitgezet en over de besteding van de ouderbijdrage.
De ouderraad vergadert vijf keer per jaar op woensdagochtend met de locatiedirecteur. Tweemaal per jaar heeft de ouderraad een overleg met het Atlasbestuur en de ouderraden van de andere scholen van het Atlas College.
De samenstelling van de ouderraad is:

  • de heer P. Commandeur
  • de heer J. van van Kerckhoven (voorzitter)
  • mevrouw W. Visser
  • mevrouw P. van Veen
  • mevrouw L. Crone