Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hebben zorgplicht. Dat houdt in dat zij de plicht hebben om elk kind dat zich aanmeldt, een goede onderwijsplek te bieden, liefst natuurlijk op de school van keuze en als dat echt niet lukt, op een andere school in het reguliere of speciaal onderwijs, zo thuisnabij mogelijk. Als een leerling op SG Newton wordt toegelaten, begeleiden wij zo goed als wij kunnen de leerling naar zijn diploma. Soms is daar extra ondersteuning bij nodig.

Ons ondersteuningsprofiel vindt u hier.

Meer informatie over: